Uvodna napomena

Kupnjom jednog od aranžmana iz ponude Pearlsea Yachts d.o.o zasnivate ugovorni odnos. Sve što je u našem programu objavljeno za nas i za Vas predstavlja pravnu obvezu i čini satavni dio Ugovora. Jedino su ovi uvjeti temelj za rješavanje eventualnih nastalih sporova između nas. Stoga Vas molimo pažljivo ih pročitajte.

Rezervacija i plaćanje

Rezervirati smještaj na plovilu možete e-mailom, telefonom, faxom ili direktno. Rezervirana plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (50% kod rezervacije, a ostatalo najkasnije 4 tjedna prije početka najma). Korisnik je obvezan dostaviti najmodavcu popis s imenima i adresom članova posade 4 tjedna prije početka najma.

Najamnina

Najamnina sadrži naknadu za plovilo opremljeno po službenom cjeniku i inventurnoj listi Pearlsea Yachts-a. U najamninu nisu uključeni ostali trooškovi kao npr. hrana, gorivo ili vez u marinama. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarima vode i goriva, u ispravnom i čistom stanju te ih iste treba i vratiti.

Odustajanje od najma

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može započeti sa najmom slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronađe zamjenu najmodavac zadržava:

  • 30% najamnine za odustanak od dva mjeseca prije početka najma,
  • 50% najamnine za odustanak do tri tjedna prije početka najma,
  • 100% najamnine za odustanak do dva tjedna prije početka najma,

Kaucija

Pri prijemu plovila polaže se kaucija (iznos naveden u cjeniku za svako plovilo) u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se u potpunosti vraća nakon check out-a plovila u ugovorenom mjestu i vremenu s pripadajućom opremom te ako na plovilu nema oštećenja.

Osiguranja

Svako plovilo ima kasko i obvezno osiguranje za putnike. Ukoliko je plovilo oštećeno korisnik je obvezan snositi troškove popravka do visine iznosa kaucije. Troškove popravka koji prelaze iznos kaucije snosi osiguravajuće društvo. U slučaju grubog nemara ili u slučaju neprijavljenih šteta korisnik snosi sve troškove. Osobno vlasništvo skipera i članova posade nije osiguranao pa se preporučuje osiguranje u osobnom aranžmanu.

Primopredaja plovila

  • Predaja plovila: subota od 18 sati
  • Povrat plovila: subota do 9 sati

Predavat će se samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u ispravnom stanju, a isto takvo stanje obvezno je i kod povratka broda. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme koji najmodavcu kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje korisniku ne daju pravo da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća ili je prekoračenje termina neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa nazvati voditelja baze. Kod prekoračenja termina zbog lošeg vremena, korisnik snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za najmodavca. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko zakasni sa vraćanjem plovila, korisnik jamči da će za svako zakašnjenje do tri sata platiti iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko tri sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile o čemu korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca.

Obveze najmodavca

Najmodavac se obvezuje da će plovilo predati na ugovorenom mjestu i vremenu u ispravnom stanju. U slučaju da najmodavac nije u stanju rezervirano plovilo staviti na raspolaganje može pripremiti drugo u najmanju ruku istovjetno ili bolje plovilo za cijenu ugovorenog broda ili uz suglasnost korisnika ponuditi manji brod uz povrat razlike u cijeni, uključujući i eventualnu naknadu za smještaj za vrijeme čekanja plovila a do visine iznosa ugovorene cijene najma za isto razdoblje. Ukoliko klijentu nakon 24 sata nije ponuđeno odgovarajuće plovilo klijent može otkazati Ugovor o najmu prilikom čega najmodavac vraća uzplaćeni iznos u cijelosti. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno.

Obveze i odgovornost korisnika

Korisnicima plovila se napominje da s njim postupaju pažljivo i da se drže svih propisa. Korisnik mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za upravljanje plovilom. Ako najmodavac dođe do zaključka da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom imat će mogućnost da uz najam skipera pribavi potrebito znanje ili će mu voditelj baze dodjeliti skipera za cijeli ugovoreni najam uz nadoplatu korisnika. Ako korisnik ne želi sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije početka najma imenovat će voditelja. Taj je onda suodgovoran u odnosu prema najmodavcu. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovara korisnik. Korisnik se obvezuje da neće dati plovilo u podnajam, niti ga posuditi drugoj osobi, niti koristiti u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribololov. Obvezuje se da će noću voziti samo po sigurnom vremenu, da neće ploviti izvan teritorijalnih voda republike Hrvatske te da će poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motorima. Štete nastale usljed nedostatka ulja i vode u motorima nisu osigurane i korisnik ih snosi na vlastiti trošak. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slučaj treba prijaviti nadležnoj Lučkoj kapetaniji i napraviti protokol ( potpisan od obje strane), za osiguravajuće društvo. Isto tako o svemu treba obavjestiti najmodavca. Ukoliko korisnik ne izvrši obveze po navedenim uputama, teretit će ga se za nastalu štetu.

Korisnik potpisom check-in liste potvrđuje primitak plovila u stanju evidentiranom check-in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila.

Reklamacije

Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pisanom obliku i to prilikom vraćanja plovila te potpisane od strane korisnika i najmodavca.

Nadležnost

U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni način, za isto je nadležan sud prema sjedištu najmodavca.